Vizija ir Misija

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.”
(Šventasis Raštas: Apr 3,20)
„Atverkite duris Kristui! Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui!”
(šv. Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m.)

Kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų bendruomenė svajoja. Tikimės, kad kažkada užaugsim ir tapsim brandesni, kad išmoksim nešti Gerąją Naujieną ten, kur trūksta vilties, kad tapsime namais, į kuriuos bendruomenės nariams gera sugrįžti… Tikimės, kad pavyks pastatyti Sielovados centrą su šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Centrą, kurio centre būtų Dievas ir link Jo pagal savo galimybes einantis žmogus. Norime pamažu tapti Dievo Meilę žmogui liudijančia bendruomene, liudijančia ne tik žodžiais, bet ir darbais, kasdieniais savo pasirinkimais… Taigi, pristatome mūsų klebono atpažintą ir bendruomenės išgrynintą viziją, link kurios eina visa mūsų bendruomenė:

JP2 Vizija

Atveriame duris Kristui,
į žmonių gyvenimus!
Meilės Dvasioje per Jo Misiją ir Mokinystę.

Esame atsakas į šv. Jono Pauliaus II kvietimą ištartą Lietuvoje: “Atverkite duris Kristui!”. Vedami ir gaivinami Šventosios Dvasios, pasitelkdami Katalikų Bažnyčios Misijos raktus, mes per Dievo ir artimo Meilės patirtį padedame žmonėms atverti duris Kristui į jų gyvenimus, o žengdami Jo Mokinystės kelionės žingsnius, mes patys tampame Dievui ir kiekvienam žmogui atvira bei nuolat augančia Kristaus mokinių bendruomene. Meldžiame, kad per šv. Jono Pauliaus II užtarimą ir pavyzdį, naujoji evangelizacija būtų visų mūsų parapijos tarnysčių raugu.

JP2 Misija

Mes įgyvendiname Kristaus Bažnyčiai patikėtą Misiją – skelbiame Evangeliją ir ugdome Jėzaus mokinius, padėdami jiems atverti duris Kristui

MISIJOS RAKTŲ pagalba:

Tikėjimo
raktu

– per Gyvojo Dievo Meilės patirtį ir tikėjimo jėgą maldoje;

Evangelizacijos
raktu

– per drąsų šios Meilės liudijimą ir kūrybingą Evangelijos skelbimą;

Šventimo
raktu

– per dėkojimą už Dievo Meilę ir įkvepiantį Sakramentų šventimą;

Tarnystės
raktu

– per veiklią artimo meilę ir nuoširdžią tarnystę mažutėliams;

Bendrystės
raktu

– per dalijimąsi Dievo Meilės vaisiais ir džiaugsmingą bendrystę.

Meldžiame, kad šių raktų dėka mūsų bendruomenė pati vis labiau atsivertų Dievui ir žmonėms, kad Dievo Meilė vis labiau augintų mumyse misionierišką dvasią.

JP2 Mokinystės kelionė

Mes einame JP2 Vizijos link žengdami Jėzaus MOKINYSTĖS KELIONĖS Tik’ėjimo žingsnius, iš parapijos lankytojų vis labiau tapdami šios bendruomenės bendražygiais:

Alfa+ Dalyviai

– per Alfa+ kurso patirtis ir susitikimą su Gyvuoju Dievu;

Bendrakeleiviai

– per JP2 Vizijos pažinimą ir apsisprendimą keliauti kartu;

Jėzaus mokiniai

– per augimą Jėzaus mokinystėje ir duotą Mokinio pažadą;

Palydėtojai

– per Dievo dovanų puoselėjimą ir patikėtos Misijos priėmimą.

Meldžiame, kad per šią kelionę mūsų bendruomenė nuolat augtų ir atsinaujintų, kad žingsnis po žingsnio visi taptume degančiais Jėzaus mokiniais, o visi juos palydintys vadovai – rūpestingais Palydėtojais.

Šventieji mūsų globėjai – Fatimoje apsireiškusi Švč. Dievo Motina Marija, šv. Jonai Pauliau II ir šv. Pilypai Neri, melskite už mus bei lydėkite mus šioje Jėzaus Misijoje ir mūsų Kelionėje Dievo Vizijos link!

Mūsų parapijos Vizijos, Misijos ir Kelionės jos link atpažinimas nebuvo toks greitas ir paremtas tik žmonių pastangomis. Tam reikėjo nemažai Dievo ir kitų žmonių klausymosi, maldos ir Šventosios Dvasios vedimo.

Ši Vizija pirmiausia gimė parapijos klebono kun. Žydriaus širdyje ir mintyse, jos atpažinimą palydint visai bendruomenei savo malda – sekmadienio Šv. Mišiose, maldos grupėse ir asmeniniuose maldos pasiryžimuose. Po to maldos dvasioje bei diskusijose ji buvo gryninama su parapijos sielovados darbuotojais, savanoriais ir bendruomenės nariais, kol supratome, kad tai yra tai, ko iš mūsų nori Dievas.

Tikime, kad ši JP2 Vizija yra Dievo įkvėpta ir norėta, tad ir stengiamės bei stengsimės ja vadovautis. Vizijos, Misijos ir Kelionės formuluotės turi būti pakankamai trumpos, kad galėtume visą tai lengvai atsiminti, tačiau šiame gryninime kartais nebelieka tam tikrų svarbių akcentų, kurie sudedami į bendrus vardiklius. Todėl svarbu turėti ir pirminį Vizijos įžvalgų vaizdą, kad suprastume, kas konkrečiai yra už tų apibendrintų formuluočių.

Tad pateikiame pirmines klebono atpažintas JP2 Vizijos įžvalgas, kad suprastumėte visą Vizijos kontekstą: