Pamaldų tvarka

d (26)

Šventosios Mišios

Šventosios Mišios yra mūsų bendruomenės centras ir širdis. Čia, vienybėje su viso pasaulio Katalikų Bažnyčia, susirenkame kartu su JP2 bendruomene dalyvauti Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpiniuose, semtis iš jų stiprybės, džiaugsmo ir vilties, dėkoti už nuostabius Dievo darbus mūsų gyvenimuose, vienytis su Juo Komunijoje ir maldoje, melsti reikalingų malonių gyviesiems, prašyti Dievo Gailestingumo mirusiesiems, šauktis šventųjų užtarimo, būti kartu ir patirti bendrystės jėgą, liudyti vienas kitam Dievo Meilę ir į savo aplinką nešti tos Meilės atspindžius. Ateikite ir Jūs!

Sekmadieniais ir Didžiųjų Iškilmių metu

MULTIFUNKCINĖJE SALĖJE

10.30 

VAL.

(lietuvių kalba)

SEKMADIENIAIS

12.30

VAL.

(lenkų kalba)

SEKMADIENIAIS

14.00*

VAL.

(lietuvių kalba)

SEKMADIENIAIS*

* – Šv. Mišios Pirmajai Komunijai besiruošiantiems vaikams ir jų šeimoms (aukojamos nuo spalio iki gegužės mėn., išskyrus pradinukų atostogų laiką).

Kitomis dienomis

ŠV. JONO PAULIAUS II KOPLYČIOJE

18.00 

VAL.

(lietuvių kalba)

PIRMADIENIAIS

TREČIADIENIAIS

PENKTADIENIAIS

18.00

VAL.

(lenkų kalba)

ANTRADIENIAIS

KETVIRTADIENIAIS

12.00*

VAL.

(lenkų kalba)

ŠEŠTADIENIAIS*

* – papildomai gali būti aukojamos 11.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba šeštadieniais aukotojų intencija, iš anksto susitarus su kunigais ir atsižvelgiant į jų galimybes.

DĖMESIO! Iškilmių bei švenčių metu bei kai kuriomis kitomis dienomis pamaldų laikas gali keistis (jei nėra sutartų intencijų).

Apie tai tikinčiuosius informuojame iš anksto.

Jeigu norite UŽSAKYTI ŠV. MIŠIŲ INTENCIJĄ, spauskite čia:

Jeigu norite PASITIKRINTI SAVO UŽSAKYTĄ ŠV. MIŠIŲ INTENCIJĄ, spauskite čia:

Susitaikymo sakramentas (Išpažintis)

Susitaikymo sakramentą priimti (atlikti Išpažintį) galima 3015 min. prieš kiekvienas parapijines Šv. Mišias, užėjus į zakristiją arba į Susitaikymo vietą multifunkcinėje salėje.  Atlikti Išpažintį galima ir kitu laiku, susitarus su kunigu asmeniškai.

Švč. Sakramento Adoracija

Pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais (PL) ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais (LT) 17.00 val.

Rožinio malda

30-45 min. prieš kiekvienas parapijines Šventąsias Mišias (tos dienos Šv. Mišių kalba).

Šv. Jono Pauliaus II litanija

Po kiekvienų parapijinių Šventųjų Mišių (tos dienos Šv. Mišių kalba).

Malda už Bažnyčios statytojus

Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį Sumos Šventųjų Mišių metu meldžiamės už visus mūsų bažnyčios ir Sielovados centro statytojus bei geradarius.

Kryžiaus kelias

Gavėnios metu ketvirtadieniais (PL) ir penktadieniais (LT) 17.30 val.

Graudūs verksmai

Gavėnios metu antradieniais (PL) ir trečiadieniais (LT) 17.30 val.

Švč. Jėzaus Širdies pamaldos (Birželinės)

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais prieš parapijines Šventąsias Mišias.

Birželio mėn. 12.00 val. prie parapijos Kryžiaus (LT/PL) ir koplyčioje prieš parapijines Šventąsias Mišias (tos dienos Šv. Mišių kalba).

Švč. Mergelės Marijos pamaldos (Gegužinės)

Pirmaisiais mėnesių šeštadieniais prieš parapijines Šventąsias Mišias.

Gegužės mėn. 12.00 val. prie parapijos Kryžiaus (LT/PL) ir koplyčioje prieš parapijines Šventąsias Mišias (tos dienos Šv. Mišių kalba).

Marijos valandos

Advento metu penktadieniais (LT) 17.30 val. ir šeštadieniais (PL) 11.30 val.

Tituliniai Atlaidai

Mūsų parapijos globėjo šv. Jono Pauliaus II Atlaidai keliami į sekmadienį apie jo liturginį minėjimą (spalio 22 d.).

Atlaidų programa kiekvienais metais skelbiama atskirai.

Kiekvieno mėnesio 22 d. Šventosiose Mišiose šaukiamės šv. Jono Pauliaus II užtarimo.

Kiti Atlaidai

Fatimos Švč. Mergelės Marijos Atlaidai keliami į sekmadienį apie jos liturginį minėjimą (gegužės 13 d.). Prieš šį sekmadienį šeštadienio vakarą einame procesiją su žiburių liturgija parapijos gatvėmis.

Gegužės – spalio mėnesių 13 d. Šv. Mišiose šaukiamės Fatimos Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Šv. Pilypo Nerio Atlaidai keliami į sekmadienį apie jo liturginį minėjimą (gegužės 26 d.).

Atlaidų programos kiekvienais metais skelbiama atskirai.

Gedulinės pamaldos

Vėlinių oktavą (lapkričio 1-8 d.) Šventosiose Mišiose meldžiamės už visus mirusiuosius aukotojų intencijomis (vardai skaitomi prieš vienas pasirinktas Šv. Mišias).